3 میلیون یورو بیمارستان در جلال آباد افتتاح شد

3 میلیون یورو بیمارستان در جلال آباد افتتاح شد

Tainynews – بیمارستان جدیدی در جلال آباد افتتاح شده است. ساخت آن از سال 2017 آغاز شد.

بانک توسعه آلمان 3 میلیون یورو برای بیمارستان تأمین کرد. حدود 1.7 میلیون یورو برای ساخت و 1.2 میلیون یورو برای خرید تجهیزات و مبلمان پزشکی پیشرفته هزینه شده است. بودجه باقیمانده برای سفر پزشکان به آلمان برای آموزش هزینه شد.

این بیمارستان دارای دو بلوک شروع به کار است. هم اکنون روزانه حدود 50 بیمار پذیرایی می شوند.

Author: admin