حضور فرماندار شهرداری روستایی در رویداد تبلیغاتی به عنوان سو abuse استفاده از منابع اداری ثبت شد

حضور فرماندار شهرداری روستایی در رویداد تبلیغاتی به عنوان سو abuse استفاده از منابع اداری ثبت شد

Tainynews – گزارش سو abuse استفاده از منابع اداری در ثبت جرائم و جرایم ثبت شد ، دادستانی کل گزارش داد …

Author: admin