مسابقه دوچرخه سواری به احترام روز جهانی قلب به دلیل وخیم تر شدن وضعیت اپیدمیولوژیک در بیشکک لغو شد

مسابقه دوچرخه سواری به احترام روز جهانی قلب به دلیل وخیم تر شدن وضعیت اپیدمیولوژیک در بیشکک لغو شد

Tainynews – دفتر شهردار گفت – مسابقه دوچرخه سواری به احترام روز جهانی قلب برنامه ریزی شده برای 27 سپتامبر در بیشکک لغو شده است …

Author: admin