7 کارگر پزشکی بیشتر با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد می بندند

7 کارگر پزشکی بیشتر با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد می بندند

تصویر نماینده

Tainynews – 7 کارگر پزشکی در قرقیزستان از نظر آلودگی به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته آزمایش مثبت داشتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این کارگران پزشکی شامل 3 نفر در منطقه باتکن ، 2 نفر در بیشکک ، 1 نفر در اوش ، 1 نفر در منطقه اوش بودند.

2 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. 17 کارگر پزشکی در خانه بهبود یافتند.

در مجموع 3234 کارگر پزشکی با COVID-19 قرارداد بستند. 2937 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin