مغولستان هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا گزارش نکرد

مغولستان هیچ مورد جدیدی از ویروس کرونا گزارش نکرد

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، 417 آزمایش COVID-19 طی 24 ساعت گذشته در مغولستان انجام شد و همه نتایج منفی بودند.

از 26 سپتامبر ، تعداد ویروس کرونا تایید شده 313 نفر باقی مانده است.

303 بهبود یافت. 10 بیمار در بیمارستان بستری هستند.

Author: admin