2،187 در بیمارستان ها و خانه ها از عفونت کرونا ویروس درمان شده اند

2،187 در بیمارستان ها و خانه ها از عفونت کرونا ویروس درمان شده اند

Tainynews – 2،187 بیمار از COVID-19 در بیمارستان ها و خانه ها تحت درمان هستند ، تیم عمل در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

به خصوص ، 658 بیمار در بیمارستان بستری می شوند.

1619 بیمار در خانه تحت درمان هستند.

Author: admin