قرقیزستان هنوز عفونت مجدد COVID-19 را ثبت نکرده است

قرقیزستان آلودگی مجدد COVID-19 را ثبت نکرده است

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، امروز در جلسه مطبوعاتی گفت: قرقیزستان تاکنون عفونت مجدد COVID-19 را ثبت نکرده است.

یوزنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، پیشنهاد کرد: “در کشورهای دیگر گزارش نشده است. یک مورد عفونت مجدد در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شده است. احتمالاً این نوع دیگری از ویروس کرونا بوده است.”

Author: admin