مراسم پیشگامان کارخانه بازیافت طلا و محل تخلیه باطله در کانسار تركسای برگزار شد

مراسم پیشگامان کارخانه بازیافت طلا و زباله دفع در کانسار تركسای برگزار شد

Tainynews – پیشگویی برای کارخانه بازیابی طلا و تخلیه باطله در کانسار Tereksai در منطقه Chatkal در منطقه جلال آباد در تاریخ 26 سپتامبر ، قرقیزالتین JSC اعلام کرد …

Author: admin