خدمات ثبت نام دولت قصد دارد مراکز خدمات عمومی عمومی را در بیشکک افتتاح کند

خدمات ثبت دولتی قصد دارد مراکز خدمات عمومی عمومی را در بیشکک افتتاح کند

Tainynews آكین مامبتالیف ، رئیس خدمات ثبت احوال گفت: – پس از انتخابات پارلمانی چندین مركز خدمات عمومی در قرقیزستان افتتاح می شود …

Author: admin