قطع غیرقانونی درختان در قرقیزستان 725،000 جرم خسارت وارد می کند

قطع غیرقانونی درختان در قرقیزستان 725،000 جرم خسارت وارد می کند

Tainynews – آژانس حفاظت از محیط زیست و جنگلداری کشور گزارش داد – کارگران جنگلداری و حفاظت از محیط زیست در نیمه اول سال جاری 65 واقعیت نقض مقررات حفاظت از محیط زیست را کشف کردند که خسارت بیش از 2.451 میلیون نفر را تخفیف داد.

48 واقعیت از قطع غیرقانونی درختان ثبت شد که به 725،300 صدمه وارد شد. 992 درخت قطع شد. حجم کل آنها 104.7 cbm بود.

287،100 مادر در جریمه 25 مورد نقض مقررات حفاظت از محیط زیست بدست آمد.

Author: admin