جمع آوری مالیات پیش بینی شده در سال 2021/7/90 میلیارد دلار

جمع آوری مالیات پیش بینی شده در سال 2021/7/90 میلیارد دلار

Tainynews – طبق گزارش سازمان امور مالیاتی دولت ، جمع آوری مالیات و پرداختها در سطح 90،768.8 میلیون سوم در سال 2021 پیش بینی شده است.

در سال 2022 ، خدمات مالیاتی دولت 98،879.6 میلیون مادر ، در سال 2023 – 99،784.4 میلیون مادر جمع خواهد کرد.

پیش بینی می شود در سال 2021 ، جمع آوری مالیات و پرداختها 14940.2 میلیون سوم یا 19.7 درصد در مقایسه با پیش بینی سال 2020 ، در سال 2022 – 8،110.8 میلیون سوم یا 8.9٪ و در سال 2023 – 904.8 میلیون سوم یا 0.9٪ افزایش یابد.

Author: admin