توقف کار حمل و نقل عمومی ، بازارهای دام در باتکن منسوخ شده است

توقف کار حمل و نقل عمومی ، بازارهای دام در باتکن منسوخ شده است

Tainynews – محدودیت های قبلی مجدداً در منطقه باتکن به دلیل تجدید حیات در موارد COVID-19 مطابق با دستور تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا لغو شد …

Author: admin