جینبکوف با رئیس مجلس شورای ملی مجارستان دیدار می کند

جینبکوف با رئیس مجلس شورای ملی مجارستان دیدار می کند

Tainynews دفتر مطبوعاتی وی در تاریخ 30 سپتامبر اعلام کرد ، سورونبای جینبکوف ، رئیس جمهور قرقیزستان در 29 سپتامبر به عنوان بخشی از سفر رسمی خود به مجارستان ، با رئیس مجلس ملی مجارستان لاسلو کوور دیدار کرد …

Author: admin