سهمیه مجارستان برای دانشجویان مقطع کارشناسی از قرقیزستان دو برابر می شود

سهمیه مجارستان برای دانشجویان مقطع کارشناسی از قرقیزستان دو برابر است

Tainynews ویکتور اوربان ، نخست وزیر مجارستان ، خلاصه ای از نتایج دیدار با رئیس جمهور سورونبای جینبکوف ، گفت: توافق نامه افزایش سهمیه دانشجویان قرقیزستان برای تحصیل در مجارستان از 75 به 150 مکان فعلی حاصل شده است.

ویکتور اوربان اظهار داشت: “ما معتقدیم که توسعه همکاری های دوجانبه برای آینده مهم است که در اختیار جوانان است و ما توجه ویژه ای به این موضوع داریم.”

Author: admin