دو مکان میراث تاریخی و فرهنگی در تالاس به مکان های گردشگری تبدیل شوند

دو مکان میراث تاریخی و فرهنگی در تالاس به مکان های گردشگری تبدیل شوند

Tainynews – وزیر فرهنگ اعظم جامانكولوف از دو مکان میراث تاریخی و فرهنگی در تالاس بازدید كرد – مقبره Arzymat Bai و سایت باستانی Ken-Aral واقع در تنگه Kumushtak …

Author: admin