ساخت بیمارستان بیماری های عفونی در بیشکک عقب مانده است

ساخت بیمارستان بیماری های عفونی در بیشکک عقب مانده است

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد ، ساخت بیمارستان جدید بیماری های عفونی در بیشکک از برنامه عقب مانده است.

نخست وزیر کوباتبک بورونوف امروز از محل ساخت بیمارستان بازدید کرد.

نخست وزیر از تأخیر روند ساخت و ساز ابراز نارضایتی کرد و مسائل مربوط به کیفیت کار را مطرح کرد.

نخست وزیر خواست: “ساخت و بهسازی سرزمین باید در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.”

پیمانکار و نمایندگان آژانس معماری و ساختمانی دولت وعده داده اند که ساخت و ساز در نزدیکترین زمان به پایان می رسد.

نمایندگان وزارت بهداشت گفتند به محض پایان ساخت و ساز ، تجهیزات و ملزومات پزشکی به بیمارستان تحویل داده می شود.

Author: admin