کدو تنبل غول پیکر رکورد ایالت یوتا را شکست

کدو تنبل غول پیکر رکورد ایالت یوتا را شکست

Tainynews – گروه تولید کنندگان کدو تنبل غول پیکر یوتا امسال هشت کدو تنبل از ایالت را ثبت کرده اند که بیش از 455 کیلوگرم وزن داشته و رکورد ایالت را به ثبت رسانده است.

KSTU-TV گزارش داد ، کدو تنبل مقام اول در شانزدهمین رویداد سالانه شنبه گذشته در شهر لهی 830 کیلوگرم بود.

کدو تنبل سنگین توسط کشاورز محلی محمدصدیق پرورش داده شد. برگزارکنندگان این رویداد گفتند که این بزرگترین کدو تنبل است که در خارج از گلخانه رشد کرده و دومین کدو تنبلی بزرگ است که تاکنون در یوتا رشد کرده است.

Author: admin