قرقیزستان آمبولانس جدید دریافت می کند ، اما متخصصان پزشکی – نخست وزیر کمبود دارد

قرقیزستان آمبولانس جدید دریافت می کند ، اما متخصصان پزشکی – نخست وزیر کمبود دارد

Tainynews کوباتبک بورونوف ، نخست وزیر ، در جلسه تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گفت: آمبولانس های جدید وارد قرقیزستان می شوند ، اما کمبود متخصص پزشکی مشاهده می شود

Author: admin