15 قرقیزستان و 40 شرکت مجارستانی در همایش تجاری قرقیزستان-مجارستان در بوداپست شرکت می کنند

15 قرقیز و 40 شرکت مجارستانی در مجمع تجاری قرقیز-مجارستان در بوداپست شرکت می کنند

Tainynews – به عنوان بخشی از سفر رئیس جمهور سورونبای جینبکوف ، یک گردهمایی تجاری قرقیزستان و مجارستان در بوداپست در تاریخ 29 سپتامبر برگزار شد.

آژانس حمایت و حمایت از سرمایه گذاری گفت که جوامع تجاری قرقیزستان و مجارستان در این جلسه اطلاعات و تجربه را رد و بدل کردند.

در این مجمع 15 قرقیزستان و بیش از 40 شرکت مجارستانی که در صنایع انرژی ، کشاورزی ، غذا و سبک فعالیت داشتند شرکت داشتند.

در این مراسم اسناد دوجانبه با هدف افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی به امضا رسید. جلسات B2B در چارچوب این مجمع برگزار شد.

Author: admin