بیش از 16000 مغولی از ژانویه به خانه خود تخلیه شده اند

بیش از 16000 مغولی از ژانویه به خانه خود تخلیه شده اند

Tainynews وزارت امور خارجه گزارش داد ، طبق تصمیم کمیسیون اضطراری دولت ، از 28 ژانویه تا 30 سپتامبر در مجموع 82 پرواز چارتر توسط مغولستان انجام شده است.

22973 تبعه مغولستان از 81 کشور با هواپیما و اتومبیل به کشور خود بازگشتند. به طور خاص ، 16،438 شهروند با پروازهای چارتر وارد شدند در حالی که 6535 شهروند از طریق گذرگاه های خودکار مرزی وارد شدند.

علاوه بر این ، 30 شهروند ، که درخواست بازگشت از چین به خانه خود را داشتند ، در 29 سپتامبر از طریق گذرگاه مرزی Zamyn-Uud-Eren به کشور خود بازگردانده شدند.

علاوه بر این ، سه شنبه گذشته ، 29 سپتامبر ، با پرواز چارتر از سئول به اولان باتور 216 شهروند خارجی از 15 کشور که در مغولستان کار می کنند و دارای اجازه اقامت دائم هستند ، آورده شد.

Author: admin