گذرگاه های سه بعدی عابر پیاده در چندین خیابان آلماتی ظاهر می شوند

گذرگاه های سه بعدی عابر پیاده در چندین خیابان آلماتی ظاهر می شوند

Tainynews عادت عابر پیاده سه بعدی در چندین جاده در آلماتی ظاهر شد ، zakon.kz گزارش داد.

چنین گذرگاه های سه بعدی به کاهش سرعت ترافیک و جلوگیری از تصادفات و اطمینان از ایمنی برای افرادی که از جاده عبور می کنند کمک می کند.

Author: admin