امید به زندگی زنان در قرقیزستان بیشتر از مردان است

امید به زندگی زنان در قرقیزستان بیشتر از مردان است

Tainynews – براساس کمیته ملی آمار ، امید به زندگی در مردان در قرقیزستان 6/67 سال و در زنان در سال 2019 ، 7/75 سال بوده است.

شکاف در امید به زندگی با تفاوت در میزان مرگ و میر زنان و مردان توضیح داده شده است: میزان مرگ و میر مردان 1.5 برابر بیشتر از زنان است.

احتمال رسیدن به سن بازنشستگی توسط زنان حدود 90٪ و برای مردان – 70٪ است.

سن بازنشستگی برای زنان 58 سال و 63 سال برای مردان است.

Author: admin