کمیسیون مرکزی انتخابات 86 شکایت در مورد تخلف در روند انتخابات دریافت می کند که تقریبا نیمی از آنها از خرید رای است

کمیسیون مرکزی انتخابات 86 شکایت در مورد تخلف در روند انتخابات دریافت می کند که تقریبا نیمی از آنها از خرید رای است

Tainynews – گروه هماهنگی کمیسیون مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگان وزارت کشور و دادستانی عمومی جلسه ای را برای بررسی به موقع شکایات مربوط به تخلفات قانون انتخابات توسط دستگاه های اجرای قانون برگزار کردند …

Author: admin