قرقیزستان برای افزایش کنترل بهداشتی در مرزهای خود

قرقیزستان برای افزایش کنترل بهداشتی در مرزهای خود

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، امروز در جلسه توجیهی گفت: کنترل بهداشت در نقاط مرزی قرقیزستان به دلیل اوضاع ناپایدار COVID-19 در کشورهای همسایه تشدید می شود.

وی افزود: سطح هشدار برای ایست های بازرسی بهداشتی در گذرگاه های مرزی افزایش یافته است.

یوسنبایف گفت: “11،476 نفر برای یک روز از مرزها عبور کردند. همه کسانی که از مرزها عبور می کنند با اسکنرهای حرارتی آزمایش می شوند.”

349 نفر از نظر ویروس کرونا در گذرگاه مرزی دوستوک در مرز قرقیزستان و ازبکستان مورد آزمایش قرار گرفتند. 9 نفر در آزمایشات سریع ویروس کرونا نتیجه مثبت داشتند. نمونه های آنها برای آزمایش PCR گرفته شد.

Author: admin