تاجیکستان و ژاپن یادداشت های مبادله ای را در مورد پروژه بورس تحصیلی توسعه منابع انسانی امضا می کنند

تاجیکستان و ژاپن یادداشت های مبادله ای را در مورد پروژه بورس تحصیلی توسعه منابع انسانی امضا می کنند

Tainynews – وزیر امور خارجه تاجیکستان سیرویدین موریدین با سفیر ژاپن در تاجیکستان تاکایوکی میاشیتا دیدار و در مورد چشم انداز روابط دوجانبه در طیف گسترده ای از مناطق گفتگو کرد

دیپلمات ها همچنین در مورد همکاری بین دو کشور در پاسخ به COVID-19 گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه تاجیکستان از دولت ژاپن برای کمک در زیرساخت ها ، مراقبت های بهداشتی ، بهداشت ، رفاه عمومی ، آموزش به عنوان بخشی از کمک های رسمی توسعه تشکر کرد.

مراسم امضای یادداشت های تبادل تفاهم بین دولت های تاجیکستان و ژاپن در مورد پروژه بورس تحصیلی توسعه منابع انسانی توسط کمک هزینه مالی ژاپن برگزار شد.

Author: admin