کلیه مدارس قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی ضد عفونی شوند

کلیه مدارس قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی ضد عفونی شوند

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونوف در جلسه تیم عملیاتی در سراسر كشور برای مهار ویروس كرونا گفت: همه مدارس در 5 اكتبر پس از روز انتخابات مجلس ضد عفونی می شوند …

Author: admin