41 مورد COVID-19 طی یک روز در تاجیکستان گزارش شده است

41 مورد COVID-19 طی یک روز در تاجیکستان گزارش شده است

Tainynews – 41 مورد جدید COVID-19 تا عصر 2 اکتبر در تاجیکستان گزارش شد.

وزارت بهداشت گزارش می دهد ، تعداد کل موارد ویروس کرونا به 9852 مورد رسیده است.

تعداد کشته ها تغییر نکرده است – 77 کشته از ویروس کرونا.

44 بیمار دیگر بهبود یافتند و مجموع آنها به 8661 مورد رسید.

Author: admin