277 ناظر بین المللی و 77 سازمان جامعه مدنی بر انتخابات پارلمانی قرقیزستان نظارت دارند

277 ناظر بین المللی و 77 سازمان جامعه مدنی بر انتخابات پارلمانی قرقیزستان نظارت دارند

Tainynews کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد – 277 ناظر بین المللی از 43 کشور به نمایندگی از 33 سازمان ، 77 سازمان جامعه مدنی ، 16 حزب سیاسی در حال انجام انتخابات پارلمانی هستند.

ناظر عمومی شخصی است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی قرقیزستان برای نظارت بر آماده سازی برای انتخابات ، رأی دادن ، جدول بندی نتایج ، شمارش آرا ، تعیین نتایج مطابق با قانون موثر تعیین شده است.

ناظران بین المللی افرادی هستند که به نمایندگی از سازمان های خارجی یا بین المللی حق دارند نظارت بر آماده سازی و انجام انتخابات و همه پرسی را به ترتیب مقرر در قانون انجام دهند.

Author: admin