شهروندان قرقیزستان برای رای دادن در انتخابات پارلمان در خارج از سفارت در مسکو صف آرایی می کنند

شهروندان قرقیزستان برای رای گیری در انتخابات پارلمان در خارج از سفارت در مسکو صف آرایی می کنند

Tainynews – صف عظیمی از رای دهندگان در خارج از سفارت قرقیزستان در مسکو دیده می شود.

این عکس توسط دانیار سرباگیشف در توییتر به اشتراک گذاشته شد.


Author: admin