2،4898 تحت درمان با ویروس کرونا در قرقیزستان

2،4898 تحت درمان با ویروس کرونا در قرقیزستان

Tainynews وزیر بهداشت صابیرجان عبدی کاریموف امروز در جلسه توجیهی گفت: حدود 2،489 نفر در قرقیزستان از ویروس کرونا ویروس درمان می شوند.

1078 بیمار در بیمارستان ها باقی مانده اند.

1411 از ویروس کرونا در خانه درمان می شوند.

Author: admin