احزاب سیاسی گزارش نهایی هزینه خود را 10 روز پس از انتخابات ارائه دهند

احزاب سیاسی گزارش نهایی هزینه خود را 10 روز پس از انتخابات ارائه دهند

Tainynews – گولنارا باتیروا ، رئیس گروه حسابرسی کمیسیون انتخابات مرکزی ، به نمایندگان مجاز احزاب سیاسی که در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند ، احزاب سیاسی باید در گزارش مالی سوم خود مشخص کنند که چگونه بودجه خود را خرج کرده اند و برای چه منظور.

Author: admin