حزب چون کازات در اعتراض به نتایج انتخابات در خارج از کمیسیون مرکزی انتخابات اقدام اعتراضی کوتاهی انجام داد

حزب چون کازات در اعتراض به نتایج انتخابات در خارج از کمیسیون مرکزی انتخابات اقدام اعتراضی کوتاهی انجام داد

Tainynews – نمایندگان حزب چون کازات امشب در بیرون کمیسیون مرکزی انتخابات جمع شدند.

آنها گفتند که برای اعتراض به نتایج انتخابات پارلمان آمده اند.

حدود 30 نفر از اعضای حزب تصمیم گرفتند که صبح 5 اکتبر در میدان Ala-To دور هم جمع شوند.

این اقدام اعتراضی برای چند دقیقه به طول انجامید ، سپس اعضای حزب متفرق شدند.

Author: admin