حزب اصلاحات می گوید که آنها فشار در اصلاحات را متوقف نخواهند کرد

حزب اصلاحات می گوید که آنها فشار در اصلاحات را متوقف نخواهند کرد

Tainynews – نمایندگان حزب اصلاحات در مورد نتایج انتخابات مثبت بودند.

آنها گفتند که آنها متوقف نخواهند شد و به مبارزه در سطوح شوراهای محلی ادامه خواهند داد.

طرف هنوز نتایج را به چالش نمی کشد تا زمانی که نتایج نهایی را بدست آورد.

لیلا کلدیبکووا ، عضو حزب ، گفت: “این فقط آغاز است. ما اصلاحات خود را بیشتر پیش خواهیم برد.”

Author: admin