نتایج نهایی انتخابات براساس شمارش دستی آرا تعیین می شود – CEC

نتایج نهایی انتخابات براساس شمارش دستی آرا تعیین می شود – CEC

Tainynews نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، گفت: – نتایج نهایی انتخابات بر اساس شمارش دستی آرا تعیین خواهد شد …

Author: admin