رئیس جمهور Jeenbekov برای دیدار با رهبران 16 حزب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی

رئیس جمهور Jeenbekov برای دیدار با رهبران 16 حزب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف قصد دارد فردا با رهبران احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی دیدار کند.

رهبران هر 16 حزب برای جلسه دعوت خواهند شد.

جلسه ساعت 11.00 صبح تنظیم شده است.

Author: admin