16 نفر پس از پراکندگی معترضین در بیشکک با جراحات به بیمارستان منتقل شدند

16 نفر پس از پراکندگی معترضین در بیشکک با مجروحیت به بیمارستان منتقل شدند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، 16 نفر پس از پراكندگي سجاده ها از ميدان Ala-Too به بيمارستان هاي بيشكك منتقل شدند.

چهار نفر به مرکز آسیب های بیشکک منتقل شدند.

10 نفر به بیمارستان ملی منتقل شدند.

دو نفر به بیمارستان شماره 1 منتقل شدند.

ماهیت آسیب ها هنوز مشخص نشده است. وزارت بهداشت گفت ، اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد.

Author: admin