حزب بیریمدیک می گوید برای انتخابات مجدد آماده است

حزب بیریمدیک می گوید برای انتخابات مجدد آماده است

Tainynews آدیلت سلطانعلیف سخنگوی حزب گفت: – حزب بیریمدیک در صورت برنامه ریزی برای انتخابات مجدد پارلمانی آماده است.

وی افزود: بیریمدیک احزاب دیگری را که از آستانه انتخابات 7٪ عبور کرده اند فرا می خواند تا در این حرکت به آن بپیوندند.

در 5 اکتبر تجمع های گسترده توسط احزاب سیاسی که در انتخابات پارلمانی شکست خوردند برگزار شد. آنها گفتند که انتخابات ناپاک بوده و تخلفات گسترده ای داشته است. آنها خواستار لغو نتایج انتخابات و تعیین زمان انتخابات جدید هستند. این اقدامات اعتراضی در ساعات شب 5-6 اکتبر در مناطق مرکزی بیشکک به بی نظمی تبدیل شد.

Author: admin