فیلم برخورد کامیون به تظاهرکنندگان در بیشکک در شبکه های اجتماعی پخش شد

فیلم برخورد کامیون به تظاهرکنندگان در بیشکک در شبکه های اجتماعی پخش شد

Tainynews – این فیلم در شبکه های اجتماعی پخش می شود ، جایی که یک کامیون به تظاهرکنندگان برخورد می کند.

این گونه کامیون ها توسط سازمان های اجرای قانون برای سرکوب شورش ها استفاده می شوند.

Author: admin