28 نفر به بیمارستانهای بیشکک منتقل شدند

28 نفر به بیمارستانهای بیشکک منتقل شدند

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – 28 نفر از ساعت 11.20 شب به بیمارستانهای بیشکک منتقل شدند.

7 نفر به بیمارستان ملی منتقل شدند. 21 نفر به مرکز تروما منتقل شدند. 5 نفر از بستری شدن در بیمارستان خودداری کردند.

امدادگران در زمینه درگیری به 16 مجروح کمک های اولیه کردند.

شامگاه 5 اکتبر پلیس با استفاده از گاز اشک آور و نارنجک های بیهوش شروع به پراکنده کردن معترضان از میدان علا-تو کرد.

Author: admin