دفتر رئیس جمهور Jeenbekov پس از طوفان

دفتر رئیس جمهور Jeenbekov پس از طوفان

Tainynews – داوطلبان گشت شهروندان از تظاهرکنندگان می خواهند بدون برداشتن چیزی از آنجا کاخ سفید را ترک کنند.

افراد زیادی در داخل ساختمان پارلمان قدم می زنند.

دفتر رئیس جمهور سورونبای جینبکوف مورد حمله قرار گرفت: کتابها و اسناد را به همه جا پرتاب کردند ، مبلمان آسیب دید.

Author: admin