اعضای مخالف دفاتر دادستانی کل و وزارت کشور را در اختیار دارند

اعضای مخالف دفاتر دادستانی کل و وزارت کشور را در اختیار دارند

Tainynews – نامزد عضویت در مجلس از حزب بیر بول ، المبت شیکاماتوف دفتر دادستان کل را به دست گرفت و خود را به عنوان سرپرست دادستان کل کشور معرفی کرد.

کورسان آسانوف ، نامزد عضو مجلس از حزب بوتون قرقیزستان ، دفتر وزارت کشور را به دست گرفت و گفت که وی در مقام وزیر است.

پیش از آن ، نامزدی از حزب بوتون قرقیزستان ، عموربك سووانالیف ، خود را به عنوان دادستان كل دادگستری خواند.

Author: admin