590 مجروح در اختلالات جمعی در بیشکک ، 13 نفر در مراقبت های ویژه

590 مجروح در اختلالات جمعی در بیشکک ، 13 نفر در مراقبت های ویژه

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، 590 نفر از ساعت 8.00 صبح 6 اکتبر در اختلالات بیشکک زخمی شدند.

به 439 نفر از آنها کمکهای اولیه ارائه شد و به درمان در خانه ادامه خواهند داد.

150 نفر با جراحات مختلف به بیمارستانها منتقل شدند. 13 نفر از آنها تحت مراقبت های ویژه هستند. 1 بر اثر جراحات فوت کرده است.

2 کارگر مرکز فوریت های پزشکی مجروح شدند. آنها در بیمارستان بستری شدند.

معترضین به 6 آمبولانس آسیب رساندند.

Author: admin