خدمات گمرک دولت در حالت عادی کار می کند ، اما بدون رئیس

خدمات گمرک دولت در حالت عادی کار می کند ، اما بدون رئیس

Tainynews – سرویس مطبوعاتی این سرویس به Tazabek گفت – سرویس گمرک دولت در حال کار در حالت عادی است.

با این حال ، رئیس خدمات گمرکی دولت آلتینبک توروتایف در محل کار خود نیست و در تماس نیست ، خدمات گمرکی دولت اضافه کرد.

نایب رئیس النورا مامبتجونوشوا به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می کند.

Author: admin