سرپرست سرپرست سازمان پخش خدمات عمومی KTRK نام گرفت

سرپرست سرپرست سازمان پخش خدمات عمومی KTRK نام گرفت

Tainynews – جیلدیز باکاشوا ، مدیر کتابخانه ملی ، به عنوان سرپرست مدیر کل پخش خدمات عمومی KTRK منصوب شد.

مدیر KTRK ، Jainai Usen uulu در 6 اکتبر استعفا داد.

Jyldyz Bakasheva موقتاً وظایف مدیر KTRK را انجام خواهد داد.

Author: admin