فرماندار منطقه آراوان استعفا داد – خبرگزاری AKIpress

بخشدار آراوان استعفا داد

Tainynews معاون فرماندار موذفر مماسیدوف گفت – فرماندار منطقه آراوان در منطقه اوش ، Kurbanbek Aitibaev استعفا داد.

معاون اول فرماندار Toichubek Satybaldiev به عنوان فرماندار جدید منطقه آراوان تبدیل شده است.

بیش از 100 مرد جوان و مسن امروز در بیرون ساختمان اداری منطقه جمع شدند.

مهام داداجانف ، رئیس ستاد اداره منطقه گفت که اوضاع در این منطقه پایدار است.

Author: admin