شورای هماهنگی منطقه اوش فرماندار و معاونان جدید را معرفی کرد

شورای هماهنگی منطقه اوش فرماندار و معاونان جدید را معرفی کرد

Tainynews – شورای هماهنگی در منطقه اوش ایجاد شده است.

تولونگ کلدیبایف به عنوان فرماندار منطقه اوش منصوب شد ، عبدی کایم کنگلدیف و روسلان ایستاموف معاونان وی شدند. کلدیبایف از حزب مکنچیل کاندیدای پارلمان شد.

ریاست دفتر فرماندار را امیل رحمان اف بر عهده دارد.

عبدی کایم کنگلدیف گفت: “همه چیز با شورای هماهنگی در بیشکک توافق شد. اکنون ما منتظر هستیم ملیس میرزاکماتوف وارد شود و به فرماندهی اوش تبدیل شود.”

كنگلدیف نماینده كمیته انقلاب آوریل برای شهر اوش بود.

پیش از این ، پست فرماندار اوش توسط بایش یوسوپوف انجام می شد ، معاونان وی باکتیبک آلایچیف و احمدژان محمد اف بودند.

Author: admin