فرماندار منطقه چوی به نام

منطقه چوی به عنوان سرپرست فرمانداری به نام

Tainynews – آلتینبک نمازالی اف از سمت فرماندار منطقه چوی کناره گیری کرد.

معاونان وی با تصمیم معترضین مواضع خود را حفظ کردند.

معترضین اوایل امروز در منطقه العالم الدین مقابل اداره منطقه تجمع کردند.

بعداً امروز ، شورای هماهنگی منطقه ای عظمت موسیکیف را به عنوان سرپرست فرمانداری منصوب کرد.

Author: admin