در میان جلسه فوق العاده پارلمان ، جمعیت به هتل نفوذ می کند. سیاستمداران تاشیف و جپاروف از پشت در پشت فرار می کنند

در میان جلسه فوق العاده پارلمان ، جمعیت به هتل نفوذ می کند. سیاستمداران تاشیف و جپاروف از پشت در پشت فرار می کنند

Tainynews – پارلمان قرقیزستان جلسه فوق العاده ای را در هتل دوستوک برگزار می کند.

سخنران جامابکوف و نخست وزیر بورونوف استعفا دادند. Myktybek Abdyldaev به عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

جمعیتی که بیرون از زورگویی بودند در طول جلسه به داخل کشور شکسته شدند. آنها دست و باتوم و سنگ داشتند.

سیاستمداران کامچیبک تاشیف (مکنچیل) و سادیر جپاروف از پشت در فرار کردند.

جپاروف قبلاً به عنوان سرپرست نخست وزیر قرقیزستان در پارلمان تصویب شد.

Author: admin