رئیس جمهور Jeenbekov در بیشکک – دبیر مطبوعات

رئیس جمهور Jeenbekov در بیشکک – دبیر مطبوعات

Tainynews دبیر مطبوعاتی وی ، تولگونای استامالیوا ، گفت: رئیس جمهور سورونبای جینبكف در بیشكك است.

وی گفت که رئیس جمهور طی چند روز گذشته بیشکک را ترک نکرده است.

AKIpress آموخت رئیس جمهور Jeenbekov در محل اقامت دولت Ala Archa نیست.

Author: admin