کارگران دادستانی عمومی می گویند که آنها از ساختمان و اموال خود دفاع می کنند

کارگران دادستانی عمومی می گویند که آنها از ساختمان و اموال خود دفاع می کنند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی آن گفت: – کارگران دادستانی عمومی در قلمرو دفتر برای حفاظت از ساختمان و اموال باقی می مانند.

در این بیانیه آمده است: “بی نظمی هایی در برخی از دادستانی های منطقه رخ می دهد که اجازه کار عادی و مطابق با قانون را نمی دهد.”

سرویس مطبوعاتی افزود ، دادستانی عمومی از هیچ حزبی حمایت نمی کند.

عصر جمعه 7 اکتبر در دروازه ورودی به دادستانی کل رخ داد.

کارگران دادستانی عمومی به غیر از همکارانشان ، روزنامه نگاران در میان آنها را به کسی راه ندادند.

دادستان کل خودخوانده سیمیمک جاپیکیف و چند تن از طرفداران وی نیز در ساختمان هستند.

Author: admin